Przedsiębiorczość

20:33

    Przedsiębiorczość jest określana jako zespół cech charakteryzujących pewną grupę społeczną nazywaną przedsiębiorcami. Jest to także zespół odpowiednich i właściwych tylko dla tej grupy zachowań. Przedsiębiorczość określa działania zmierzające do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie "przedsiębiorczość" rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Innymi słowy przedsiębiorczość to zdolność do tego, aby być przedsiębiorczym, podatność na innowacje i skłonność do ryzyka w warunkach niepewności, posiadanie ducha inicjatywy, obrotność, rzutkość i zaradność, a także poszukiwanie zmian. Można ją określić jako wszelkie działania i przedsięwzięcia, związane z dążeniem do zysku i ponoszeniem ryzyka, polegające na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i usług uznanych za korzystne do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniających się do funkcjonowania krajowej lub międzynarodowej gospodarki. Przedsiębiorczość nie polega głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego. Jest ona innowatorstwem. Można by rzec, że przedsiębiorczość w ujęciu przedmiotowym to aktywne działanie w sferze gospodarczej, np. prowadzenie własnej firmy, natomiast w ujęciu podmiotowym, czyli od strony cech osobowości, to zdolność do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb.

 
   Termin "przedsiębiorczość" po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. Początku zainteresowań naukowych i badawczych nad przedsiębiorczością, należy upatrywać w rewolucji przemysłowej oraz pionierach rodzącego się kapitalizmu. Związane to było z tworzeniem się w ówczesnym czasie nowych form gospodarowania, zarządzania oraz ekonomizacją życia społecznego, poprzez odpowiednie wykorzystanie potencjału kapitałowego, technicznego, surowcowego oraz ludzkiego. Alokacji kapitału towarzyszyło spore ryzyko. Wiązało się ono z szansą na szybkie zwielokrotnienie zysku, ale równie często powodowało także upadek i bankructwo. Przedsiębiorczość objaśniona została w dziełach przedstawicieli ekonomicznej i społecznej myśli liberalnej. Jedna z wczesnych definicji mówiła, że przedsiębiorczość stanowi korzyść ze znoszenia niepewności i ryzyka. Na przestrzeni lat teorie przedsiębiorczości ulegały zmianie. W gruncie rzeczy każdy uczony miał inną, swoją własną teorię. Adam Smith definiował przedsiębiorcę jako osobę dostarczającą kapitał z umiejętnością  jego oszczędzania i mobilizowania, Peter Drucker za przedsiębiorczość uważał gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających warunków. Wg niego, przedsiębiorczość polega na współzależności działań przedsiębiorczych i innowacyjnych prowadzących do sukcesu. Zmiany, wprowadzane krok po kroku, nie zawsze muszą być planowane, ale powinny koncentrować się na danej okazji czy określonej potrzebie. 
    Powszechny jest pogląd, że przedsiębiorczość nie jest ograniczona tylko do sfery biznesu. Potwierdza to P. Drucker, formułując twierdzenie, iż „przedsiębiorczość. nie ogranicza się jedynie do sfery gospodarczej, chociaż się z niej wywodzi”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN osoba przedsiębiorcza to ktoś chętny do podejmowania różnych spraw i umiejący je pomyślnie załatwić.
   Złą stroną terminu „przedsiębiorczość” jest to, iż jest to termin ex post, ujawnienie się prawdziwych rezultatów działalności przedsiębiorczej wymaga bowiem upływu czasu. W końcu nie nazywamy przedsiębiorcą kogoś, kto co prawda wykazuje się wszelkimi cechami charakteru typowymi dla przedsiębiorcy − wyczuciem okazji, kreatywnym myśleniem i determinacją − lecz w swoich zabiegach poniósł porażkę.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE