Naród i zasada suwerenności narodu

22:35

Naród (Lud) - zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, wytworzona w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym oraz charakterystyczny dla niej typ organizacji społecznej, właściwy dla społeczeństwa przemysłowego; wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym; wykształcona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia zarówno jednostek, jak i grup w określonych warunkach oraz wytworzyła rozumiane przez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie: potrzeby, emocje i wyobrażenia. Przynależność do danego narodu decyduje o takich wartościach jak: język, zwyczaje i obyczaje, jednakże nawet w obrębie narodu mogą występować pewne różnice językowe (dialekty).

Czynniki narodowotwórcze:

 
- wspólne terytorium
- wspólne pochodzenie etniczne 
- wspólna kultura

Kultura - ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.


W znaczeniu politycznym termin „naród” stosowany jest jako swego rodzaju symbol i odnosi się do ogółu obywateli zamieszkujących w danym państwie. 


Zasada suwerenności narodu - jest podstawową zasadą państwa demokratycznego. Oznacza, iż źródłem władzy jest naród, władza w państwie należy do narodu. To naród sprawuje najwyższą władzę, której przejawem jest podejmowanie ostatecznych decyzji. Art. 4 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu", natomiast art. 4 ust. 2 dodaje: "Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". 

Suwerenność - zdolność do samodzielnego decydowania o wszystkich sprawach i samodzielnego podejmowania decyzji.

Formy demokracji bezpośredniej:

Głosowanie ludowe (referendum, plebiscyt) - głosowanie o charakterze powszechnym za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia albo przeciw niemu. W referendum udział mogą brać obywatele mający czynne prawo wyborcze. 
Inicjatywa ludowa - przyznanie określonej prawnie liczbie obywateli inicjatywy ustawodawczej, czyli możliwości zgłaszania projektu ustawy. W Polsce liczba ta zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji wynosi 100 000. 
Weto ludowe - jest stosowane przeciwko uchwalonej ustawie. 

Zasada reprezentacji (przedstawicielstwa):
W państwach demokracji zachodniej przyjęta jest zasada mandatu wolnego. Deputowany do parlamentu jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców z okręgu, w którym został wybrany. Oznacza to, że nie jest on związany wolą swoich wyborców, nie ma prawnego obowiązku zdawania sprawy swoim wyborcom z działalności w charakterze ich przedstawiciela i nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed wyborcami. Nie może więc być przez nich odwoływany w czasie kadencji.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE