Zasada pogłębiania zaufania

12:45

Zasada pogłębiania zaufania do organów państwa - jedna z zasad ogólnych prawa administracyjnego- mówi o niej art. 8 KPA ("Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli") - z zasady tej wyprowadza się również obowiązek równego traktowania stron, zasadę pewności i kulturę administrowania. Konstytucja PRL z 1952 roku wprowadzała zasadę podobną do omawianej tutaj: Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Konstytucji 1952 wyraźnie podkreśla fakt, iż „Wszystkie organy władzy i administracji państwowej (…) obowiązane są uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw”. Art. 5 ust. 3 dodaje, że obowiązane są również „wyjaśniać masom pracującym zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej w poszczególnych dziedzinach działalności państwowej, gospodarczej i kulturalnej”, co oznacza niedopuszczalność nieuzasadnionego zaskakiwania obywateli nowymi rozwiązaniami prawnymi, bez stworzenia im niezbędnej możliwości dostosowania ich działań do nowego systemu prawnego. Z kolei art. 73 ust. 1 Konstytucji 1952 mówi o tym, iż „Obywatele mają prawo zwracania się do wszystkich organów państwa ze skargami i zażaleniami”, natomiast art. 73 ust. 2 akcentuje fakt, że „Skargi i zażalenia obywateli powinny być rozpatrywane i załatwiane szybko i sprawiedliwie. Winni przewlekania albo przejawiający bezduszny i biurokratyczny stosunek do skarg i zażaleń obywateli pociągani będą do odpowiedzialności”. Zacytowane powyżej przepisy prawne wyraźnie wskazują na to, że zasada pogłębiania zaufania do organów państwa, o której mowa w KPA, istniała już w Konstytucji PRL. 

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE